icon

TAFSIRAN (MAKLUMAT AM)

1.  Tafsiran Ikan
2.  Fungsi Utama Seksyen Pelesenan
3.  Objektif Pelesenan
4.  Kategori Dan Skop Pelesenan
5.  Asas Perundangan / Punca Kuasa
      a. Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971 (Akta 49)
      b. Kaedah-Kaedah Pemasaran Ikan 2010
      c. Kaedah-Kaedah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Kompleks Perikanan, Labuhan Perikanan Dan Jeti Pendaratan Ikan) 2010
6.  Proses Permohonan / Pembaharuan / Pindaan Lesen
      a. Permohonan Baru Lesen Urusniaga Ikan LKIM (Import, Eksport dan Proses)
      b. Permohonan Baru Lesen Urusniaga Ikan LKIM (Borong, Lelong dan Runcit)
      c. Permohonan Tambahan Kategori Lesen Urusniaga Ikan LKIM (Import, Eksport dan Proses)
      d. Permohonan Tambahan Kategori Lesen Urusniaga Ikan LKIM (Borong, Lelong dan Runcit)
      e. Permohonan Lesen Kebenaran Sementara (Import / Eksport)
      f. Pembaharuan Lesen Urusniaga Ikan LKIM (One Off Dari Sistem Lama)
      g. Pembaharuan Lesen Urusniaga Ikan LKIM (Import, Eksport, Proses, Borong, Lelong dan Runcit)
      h. Pindaan Lesen Urusniaga Ikan LKIM (Import, Eksport dan Proses)
       i. Pindaan Lesen Urusniaga Ikan LKIM (Borong, Lelong dan Runcit)

“Ikan” termasuklah apa-apa jenis ikan laut, ikan air payau atau ikan air tawar, kerang-kerangan, siput air, bunga karang, trepang dan hidupan-hidupan dalam air yang lain dan penghasilan daripadanya, tetapi tidak termasuk penyu atau telur penyu.
Seksyen Lesen bertanggunjawab melaksanakan fungsi sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Fasal 4(2) Akta LKIM iaitu mengadakan peraturan mengenai pemasaran ikan khususnya dengan jalan melesenkan penjual borong, penjual runcit, pemproses ikan, pengimport dan pengeksport.
1. Adalah untuk mengadakan kawalan yang berpatutan ke atas pemasaran ikan dengan cara melesenkan semua pengimport, pengeksport, pemproses dan peniaga ikan.
2. Mengawalselia aktiviti pemasaran ikan termasuk aktiviti pemasaran import/eksport supaya aktiviti pemasaran sentiasa terkawal dan mematuhi piawaian dan melindungi peniaga dan pengguna.
3. Turut berperanan untuk mendapatkan maklumat urusniaga dari pemegang lesen bagi tujuan mengesan keaktifan pemegang lesen.
4. Adalah untuk menguruskan pengeluaran lesen baru, pembaharuan lesen, pindaan lesen dan permohonan kebenaran atau pelepasan sementara Import/Eksport.1. Lesen Import
 Lesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang menjalankan aktiviti import Ikan atau hasilan ikan dan berurusniaga di tempat yang telah didaftarkan di bawah Kaedah 3(2) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.
2. Lesen Eksport
 Lesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang menjalankan aktiviti eksport Ikan atau hasilan ikan dan berurusniaga di tempat yang telah didaftarkan di bawah Kaedah 3(2) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.
3. Lesen Borong
 Lesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang berurusniaga (Pasar borong & Kompleks LKIM) di tempat yang telah diwartakan di bawah Kaedah 3(1) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.
4. Lesen Proses
 Lesen ini wajib kepada syarikat atau orang yang memproses ikan di bawah Kaedah 6(1) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.
5. Lesen Lelong
 Lesen pendaftaran ini wajib kepada syarikat atau orang yang menjalankan lelongan ikan di Malaysia di bawah Kaedah 13(1) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.
6. Lesen Runcit
 Lesen ini wajib kepada peruncit yang berurusniaga (membeli ikan didalam Kompleks LKIM) di tempat yang telah diwartakan di bawah Kaedah 3(1) Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.
7. Lesen Kebenaran Sementara
 Lesen ini diberikan kepada individu, syarikat, pertubuhan, Jabatan atau Agensi untuk membawa masuk ikan bagi tujuan penyelidikan, pameran, kajian, persampelan, percubaan pasaran dan lain – lain tujuan yang difikirkan perlu selaras dengan Kaedah 24 (2), Kaedah – Kaedah Pemasaran Ikan 2010.